/

En

Steering Committee Chairman

 • Tieniu Tan, CASIA


Secretary General Of Steering Committee

 • Liang Wang, CASIA

Steering Committee Members

 • Xilin Chen, ICT, CAS
 • Chenglin Liu, CASIA
 • Yong Rui, Lenovo
 • Hongbing Cha, PKU
 • Nanning Cha, XJTU
 • Jie Zhou, THU

Conference Chairmen

 • Chenglin Liu, CASIA
 • Xilin Liu, ICT
 • Hongbin Cha, PKU
 • Jian Yang, NJUST

Program Committee Chairs

 • Yuxin Peng, PKU
 • Qingshan Liu, NUIST
 • Huchuan Lu, DUT
 • Zhenan Sun, CASIA

Organizing Committee Chairmen

 • Xin Geng, SEU
 • Jianfeng Lu, NJUST
 • Liang Xiao, NJUST
 • Jinshan Pan, NJUST

Sponsorship Chairmen

 • LianWen Jin, SCUT
 • Jinfeng Yang, CAUC
 • Mingming Cheng, NKU
 • Chen Gong, NJUST

Publicity Chairs

 • Zhaoxiang Zhang, CASIA
 • Jiaying Liu, PKU
 • Wangkou Yang, SEU
 • Xiu-Shen Wei, NJUST

Local co-ordinator Chairman

 • Wei Fang, JSAI
 • Jinhui Tang, NJUST
 • Lianfa Bai, NJUST


International Liaison Chairmen

 • Jingyi Yu, SHTU
 • Shiguang Shan, ICT
 • Hui Kong, NJUST

Competition Chairmen

 • Wangmeng Zuo, HIT
 • Jin Xie, NJUST
 • Wei Jia, HFUT

Workshop Chairs

 • Gang Pan, ZJU
 • Xiaotong Yuan, NUIST

Thematic Forum Chairmen

 • Xiang Bai, HUST
 • Shanshan Zhang, NJUST

Doctoral Forum Chairmen

 • Tianzhu Zhang, USTC
 • Guangcan Zhang, NUIST

Special Issue Chairmen

 • Jiwen Lu, THU
 • Weishi Zheng, SYSU

Publishing Chairmen

 • Risheng Liu, DUT
 • Zhen Cui, NJUST

Register Chairmen

 • Guangyu Li, NJUST
 • Weili Guo, NJUST

Show Chairmen

 • Zechao Li, NJUST
 • Jun Li, NJUST

Finance Chairman

 • Jianjun Qian, NJUST

Website Chairman

 • Zhichao Lian, NJUST