/

En

宣读论文的要求:每篇论文的宣读时间为10分钟(包含提问环节)


作者 论文
162: Wang, Rong*; Zha, Wenzhong; Meng, Xiangrui; Meng, Fanle; Wu, Yuhang; Ge, Jianjun; Gu, Dongbing Semantic Ground Plane Constraint in Visual SLAM for Indoor Scenes
174: Liu, Qing*; Cheng, keyang; wu, bin Person Search via Anchor-free Detection and Part-based Group Feature Similarity Estimation
186: zhao, yifan*; Xie, Jin; Qian, Jianjun; Yang, Jian Yang PUI-Net: A Point Cloud Upsampling and Inpainting Network
310:Du, Shuncheng*; Wang, Yigang; Wu, Zizhao Multi-Human Parsing with Pose and Boundary Guidance
324: Lin, Shuoyan; Tang, Jianxiong; Feng, Zhanxiang; Lai, Jian-Huang* Deep Face Recognition Based on Penalty Cosface
87: Li, Tianyu; Wu, Xinxiao* Hierarchical Matching and Reasoning for Action Localization via Language Query
88: Shao, Guowan*; Liu, Fanmao; Peng, Chunjiang Semi-supervised Uncertain Linear Discriminant Analysis
239: Li, Keyu*; Wang, Nannan; Gao, Xinbo Feature Space based Loss for Face Photo-Sketch Synthesis
286: Yan, Kangming; Zhou, Yuan* Underwater Image Processing by an Adversarial Network with Feedback Control
420: Bu, Yuanyang*; zhao, yongqiang; Chan, Jonathan Cheung-Wai Hyperspectral Image Super-resolution via Self-projected Smooth Prior
23: Yang, Yang; Guo, Xiaojie* Generative Landmark Guided Face Inpainting
132: Yang, Yunchu; Wang, Xiumei*; Gao, Xinbo; Hui, Zheng Lightweight Image Super-Resolution with Local Attention Enhancement
159: Xin, Jingwei; Jiang, Xinrui; Wang, Nannan*; Li, Jie; Gao, Xinbo Image Super-Resolution via Deep Feature Recalibration Network
368: Zhao, Liling*; Sun, Quansen Image Super-Resolution Based on Non-Local Convolutional Neural Network
480: He, Renjie*; Yang , Jia Qi; Guo, Xintao; Shi, Zhongke Variational Regularized Single Image Dehazing
20:Yang, Biao; He, CaiZhen* An Adversarial Learned Trajectory Predictor with Knowledge-rich Latent Variables
42:Zhou, Zongwei *; Li, Yangxi; Gao, Jin; Xing, Junliang; Li , Liang; Hu, Weiming Anchor-Free One-Stage Online Multi-Object Tracking
234:Bai, Yan*; Huang, Weiquan; Wang, Yin Intra-Camera Supervised Person Re-ID By Tracklet Level Classifier
458:Chen, Kunfeng; Pan, Zhisong*; Wang, Jiabao; Jiao, Shanshan; Zeng, Zhicheng; Miao, Zhuang Joint Feature Learning Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
232:sun, mingjun; Yang, Hua*; Zhai, Guangtao WEAKLY SUPERVISED PEDESTRIAN ATTRIBUTE RECOGNITION WITH ATTENTION IN LATENT SPACE
26:Tan, Zhenxiong*; Hui, Tianrui; Chen , Jinyu; liu, si Multi-Granularity Multimodal Feature Interaction for Referring Image Segmentation
65:Zheng, Shaofei; Tang, Bangjie; Pan, Huadong*; Zhang, Xingming; Yin, Jun Grouping and Recurrent Feature Encoding Based Multi-task Learning for Pedestrian Attribute Recognition
331:Tao, Yu; HU, Jian-Fang*; ZHENG, WEI-SHI Aggregating Spatio-temporal Context for Video Object Segmentation
363:Jia, Qifei; Wei, Shikui*; Yufeng, Zhao R-PFN: Towards Precise Object Detection by Recurrent Pyramidal Feature Fusion
365:Zhang, Mingyue*; Huan, Zhaoxin; Shang, Lin Micro-Expression Recognition Using Micro-Variation Boosted Heat Areas
94:Luo, Mengqing; Yan, Hui* Adaptive Attributed Network Embedding for Community Detection
116:Liu, Xiaona; Zhao, Yang*; Chen, Yuan; Jia, Wei; Wang, Ronggang; Liu, Xiaoping Estimated Exposure Guided Reconstruction Model for Low-Light Image Enhancement
206:Xing, Zhening; Wen, Jinghuan; Ma, Huimin* Cross-Domain Disentangle Network
416:Xiong, Shou-Jiu; Chen, Si-Bao*; Ding, Chris; Luo, Bin Large-scale Network Representation Learning Based on Improved Louvain Algorithm and Deep Autoencoder
314:Le, Geng*; Li, Panming; Zhu, Weifang; Chen, Xinjian M2E-Net: Multiscale Morphological Enhancement Network for Retinal Vessel Segmentation