/

En

Poster展板为:150cm高*95cm宽。简单模板见附件:prcv2020_poster.pptx


作者 论文
106: Han, Yaohang*; Di, Huijun; Zheng, Hanfeng; Qi, Jianyong ; Gong, Jianwei GCVNet: Geometry Constrained Voting Network to Estimate 3D Pose for Fine-Grained Object Categories
108: Zhang, GuangLun; Yang, Lu* Single-view 3D Shape Reconstruction with Learned Gradient Descent
36: Yu, Mochen; Guo, Yuke; Sun, Diya; Pei, Yuru*; Xu, Tianmin Automatic Tooth Segmentation and 3D Reconstruction from Panoramic and Lateral Radiographs
121: wan, peng*; Zhang, Daoqiang Depth-adaptive Discriminant Projection with Optimal Transport
17: Yang, Lin; Liu, Yuhang; Fan, Wentao* Axial Data Modeling with Collapsed Nonparametric Watson Mixture Models and Its Application to Depth Image Analysis
112: Hu, PeiYi; Xu, Mengqiu*; Wu, Ming; Chen, Guang; Zhang, Chuang Handwritten Style Recognition for Chinese Characters on HCL2020 dataset
113:Li, Yuelong; Bi, Junyu; Zhang, Tongshun; Wang, Jianming* Multimodal Image Retrieval Based on Eyes Hints and Facial Description Properties
249: Xie, Zhenyu; Lai, Jian-Huang*; Xie, Xiaohua LG-VTON: Fashion Landmark Meets Image-based Virtual Try-on
230: Wang, Xili*; zhang, xiaojuan; Guo, Huimin; Yu, Shuai; zhang, shiru A Remote Sensing Image Segmentation Model based on CGAN Combining multi-scale Contextual Information
55: Huang, Shuaiyi*; Wang, Qiuyue; He, Xuming Confidence-aware Adversarial Learning for Self-supervised Semantic Matching
411: Lu, Zeshan*; Liu, Kun; Zhang, Yongwei; Liu, Zhen; Dong, Jiwen; Liu, Qingjie; Xu, Tao Building Detection Via Complementary Convolutional Features of Remote Sensing Images
83: Li, Jianian*; Yu, Yanwei; Lu, Yunhong; Song, Peng Student Performance Prediction based on Multi-View Network Embedding
400: Chen, Wenjing; Lu, Xiaoqiang* Unregistered Hyperspectral and Multispectral Image Fusion with Synchronous Nonnegative Matrix Factorization
419: Sun, Xin*; Xie, Xiaohao; Zhang, Yingjie; Cui, Jiaming Clinical Pathway Optimal Scheduling based on Hybrid Intelligent Optimization Algorithm
425: Li, Rihong* Feature Selection and Classification of Texture Images Based on Local Structure and Low-Rank Constraints
340: Su, Haosheng; Lai, Zhihui*; Liu, Ning; Wan, Jun Nuclear-norm-based Jointly Sparse regression for two-dimensional image regression
250: Chen, Yilei; Xie, Xuemei*; Ma, Lihua; Du, Jiang; Shi, Guangming Multi-level Prediction with Graphical Model for Human Pose Estimation
253: Xu, Kailin*; Xia, Siyu; Li, Guang Automatic Classification of Sleep Stages based on Raw Single-Channel EEG
327: Huang, Fangjun * Reversible Data Hiding Based on Prediction-Error-Ordering
147: Zhang, Fanlong*; Chang, Heyou; Yang, Zhangjing; Zhan, Tianming; Yang, Guowei Hyperspectral Image Restoration for Non-additive Noise
28: Chen, Haitao; Yin, Haitao* Hyperspectral Image Denoising Based on Graph-Structured Low Rank and Non-Local Constraint
181: Ma, Long; Lin, Jie; Shang, JingJie; Zhong, Wei; Fan, Xin; Luo, Zhongxuan; Liu, Risheng* Learning Multi-Scale Retinex with Residual Network for Low-light Image Enhancement
77: He, Jiankai; Jiang, Bin*; Yang, Chao; Tu, Wenxuan Hybrid Dilated Convolution Network Using Attentive Kernels for Real-time Semantic Segmentation
82: Wang, Nianyi*; Wang, Weilan; Hu, Wenjin; Fenster, Aaron; Li, Shuo Damage Sensitive and Original Restoration Driven Thanka Mural Inpainting
322: Li, Yiqun*; Ma, Lan; Yu, Dahai Learning from Rankings with Multi-level Features for No-reference Image Quality Assessment
456: Wang, Xiaodong*; Huang, Xiaoming Background Cleaning and Direction Weight in Salient Object Detection
357: wang, qiang* Position and Orientation Detection of Insulators in Arbitrary Direction Based on YOLOv3
393: Zhou, Li-Fang*; GU, YU Direction-Sensitivity Features Ensemble Network for Rotation-Invariant Face Detection
473: Wang, Kaixun; Liu, Hao* Subset Ratio Dynamic Selection for Consistency Enhancement Evaluation
476: Chen, Ao*; Zhou, Yue An Attention Enhanced Graph Convolutional Network for Semantic Segmentation
487:Zhou, Bin; Liu, Xin; Zhong, Bineng* A Cooperative Tracker by Fusing Correlation Filter and Siamese Network
351:Nie, Chang*; Wang, Huan Infrared Small Target Detection Based On Prior Constraint Network And Efficient Patch-Tensor Model
92:zhu, yi; fan, baojie* Multi-classifier Guided Discriminative Siamese Tracking Network
374:Deng, Wenjin; Zheng, Yinglin; Li, Hui; Wang, Xianwei; Wu, Zizhao; Zeng, Ming* VH3D-LSFM:Video-based Human 3D Pose Estimation with Long-term and Short-term Pose Fusion Mechanism
102:Chen, Junheng*; LUAN, XIAO; Li, Weisheng Global-Local Mutual Guided Learning for Person Re-Identification
100:Hu, Zibo; Kun, Gao*; Zeyang, Dou; Zhang, Xiaodian Noise Resistant Focal Loss for Object Detection
98:Li, Junhui*; Li, Heping; 慧, 曾 SEGM: A Novel Semantic Evidential Grid Map by Fusing Multiple Sensors
444:Ou, Jie; Wu, Hong* Efficient Human Pose Estimation with Depthwise Separable Convolution and Person Centroid Guided Joint Grouping
446:Huanbin, Zeng*; Zhu, Suguo Discriminative Regions Erasing Strategy for Weakly-supervised Temporal Action Localization
257:Wang, Wenzhe*; Wu, Bin; Li, Fangtao; Liu, Zihe Multi-Cue and Temporal Attention for Person Recognition in Videos
353:dakhia, abdelhafid*; WANG, TIANTIAN; Lu, Huchuan Dynamically-passed Contextual Information Network for Saliency Detection
32:Pan, Mingyuan; Song, Huihui*; Li, Junxia; Zhang, Kaihua; Liu, Qingshan Top-down Fusing Multi-level Contextual Features for Salient Object Detection
33:Wang, Xiang; Gao, Changxin; Zhang, Shiwei; Sang, Nong* Multi-Level Temporal Pyramid Network for Action Detection
35:zhao , cairong*; feng, shuyang Path Aggregation and Dual Supervision Network for Scene Text Detection
287:Pan, Zongrong; Zhu, Anna* Zero-shot Learning Based on Salient Region and Enhanced Semantics
337:Cheng, Qi*; Wu, Yingjie; Chen, Fei; Guo, Yilong Balanced Loss for Accurate Object Detection
395:Wang, Chaochen; Wang, Wenzhong*; Li, Chenglong; Tang, Jin Synthesizing Large-Scale Datasets for License Plate Detection and Recognition in the Wild
408:Yi, Lin; Lei, Yajie; Fan, Zhichen; Zhou, Yingting; Chen, Dan; Liu, Ran* Automatic Detection of Cervical Cells using Dense-Cascade R-CNN
312:Wang, Yimu*; Wei, Xiu-Shen; Xue, Bo; Zhang, Lijun Piecewise Hashing: A Deep Hashing Method for Large-Scale Fine-Grained Search
298:Zhu, Shumin*; Qian, Jianjun; Dong, Yangwei; Wong, Waikeung The devil is in the detail: deep feature based disguised face recognition method
385:Lv, Miao-Miao; Chen, Si-Bao*; Luo, Bin LSAM: Local Spatial Attention Module
389:Wang, Jue*; Ji, Fanfan; Yuan, Xiaotong Pruning Deep Convolutional Neural Networks via Gradient Support Pursuit
265:Li, Dandan; Zhou, Yuan* Soft-Root-Sign: A New Bounded Neural Activation Function
321:Liu, Yueguo; Du, Xiuquan* DUDA: Deep Unsupervised Domain Adaptation learning for Multi-Sequence Cardiac MR Image Segmentation
329:Huang, Jiashuang*; Li, Xu; Wang, Mingliang; Zhang, Daoqiang Hierarchical Representation Learning of Dynamic Brain Networks for Schizophrenia Diagnosis
358:Yue, Huihui; Yin, Xiangjun* MS-DRDNet: Optimization-Inspired Deep Compressive Sensing Network for MRI
375:junkai, Fang*; Gu, Xiaoling Fashion-Sketcher: A Model for Producing Fashion Sketches of Multiple Categories
4:Fan, Chenyou*; Liu, Ping Federated Generative Adversarial Learning
9:Wang, Jiahao*; Du, Zhengyin; Wang, Yunhong; Li, Annan Assessing Action Auality via Attentive Spatio-temporal Convolutional Networks
433:Ma, Runze; Xu, Shugong* TeeRNN: A Three-way RNN Through Both Time and Feature for Speech Separation
5: Xie, Ben; Wu, Xiaofu*; ZHANG, Suofei; Zhao, Shiliang; LI, Ming Learning Diverse Features with Part-Level Resolution for Person Re-Identification
7: Liu, Xingchen; Jia, Juncheng* Medical CT Image Super-Resolution via Cyclic Feature Concentration Network
16: Wu, Xiaofu*; Cheng, Lei; ZHANG, Suofei Open Set Domain Adaptation with Entropy Minimization
19: Hu, Changhui*; Ye, Mengun; Zhang, Yang; Lu, Xiaobo Diagonal Symmetric Pattern Based Illumination Invariant Measure
37: Wu, Ziwei*; Lu, Yao; Li, Gongping; Wang, Shunzhou; Wang, Xuebo; Wang, Zijian Blind Super-Resolution with Kernel-Aware Feature Refinement
44: Wang, Haodi*; Jiao, Libin; Bie, Rongfang; Wu, Hao Semantic Inpainting with Multi-Dimensional Adversarial Network and Wasserstein Distance
48: Tang, Ruixue*; Ma, Chao Interpretable Neural Computation for Real-World Compositional Visual Question Answering
50: Shang, Wei; Zhu, Pengfei; Ren, Dongwei* Semi-supervised Learning to Remove Fences from A Single Image
52: Zhu, Changming*; Ma, Lin; Wang, Panhong; miao, duoqian Multi-view and multi-label method with three-way decision-based clustering
68: Guo, Qingxiang; Liu, Yingjian*; Yin, Haoyu; Li, Yue; Li, Chaohui Multi-scale Dense Object Detection in Remote Sensing Imagery Based on Keypoints
70: Ding, Xinnan; Tian, Ying; Wang, Chenhui; Lee, Yilong; Yang, Haodong; Wang, Kejun* Attention-based network for semantic image segmentation via adversarial learning
72: Qi, Shengxiang*; Yang, Jiarong Efficient Single Shot Object Detector Towards More Accurate and Faster Prediction
73: Hu, Qi*; Shao-Hai, Hu; Liu, Shuaiqi Ship Detection in SAR Images Based on Region Growing and Multi-Scale Saliency
78 Zhu, Yixuan*; zhang, mengmeng; Li, Wei; Tao, Ran; Ran, Qiong Collaborative Classification for Woodland Data Using Similar Multi-Concentrated Network
103: Jia, Ruiming*; Li, tong; YUAN, FEI FF-GAN: Feature Fusion GAN for Monocular Depth Estimation
117: Yuan, Aihong*; Gao, Xiaoyu; You, Mengbo; He, Dongjian Joint Self-Expression with Adaptive Graph for Unsupervised Feature Selection
122: Hong, Xiaobin*; Zhang, Tong; Cui, Zhen; Xu, Chunyan; Zhang, Liangfang; Yang, Jian Fast Hyper-Walk Gridded Convolution on Graph
127: Fan, Duyao; Yao, Yazhou*; Cai, Yunfei; Shu, Xiangbo; Huang, Pu; Yang, Wankou A Novel CNN Architecture for Real-time Point Cloud Recognition in Road Environment
130: lingli, zhang*; Chen, Kejia; xiaomeng, zhou HOSENet: Higher-order Semantic Enhancement for Few-shot Object Detection
135: Bai, jiemi; Yao, Yazhou*; Wang, Qiong; Zhou, Yichao; Yang, Wankou; Shen, Fumin Multi-Model Network for Fine-Grained Cross-Media Retrieval
137: Cai, Yanbin; Geng, Zhuliang; Liang, Yating; Fu, Peng* Extraction of Spectral-Spatial 3-Dimensional Homogeneous Regions from Hyperspectral Images and Its Application to Fast Classification
150: Li, Chen*; Zhang, Jiawei; Kulwa, Frank; Qi, Shouliang; Qi, Ziyu A SARS-CoV-2 Microscopic Image Dataset with Ground Truth Images and Visual Features
152: Zhang, Kehui*; Zhou, Langming; Xiao, Changyan Feature-less Stitching of Cylindrical Cable for Surface Inspection of Cable-stayed Bridges
155: Chen, Yuliang*; Liu, Yazhou; Lasang, Pongsak; Sun, Quansen Principal Semantic Feature Analysis with Covariance Attention
151: Li Tan, Wenfeng Lou and Meng Yang Weakly-Supervised Semantic Segmentation with Mean Teacher learning
165: Zhang, Manman; Fang, Yuchun*; Li, Yifan Hierarchical Fusion for Gender Recognition Based on Hand Images
168: Wang, Liang*; Zhao, ChangShuang; Shao, Ling; Wu, Yihong UDenseNet: A Universal Dense Convolutional Network for Image Recognition
173: li, wenhao*; Sang, Nong End-to-end Blurry Template Matching Method Based on Siamese Networks
179: Wei, Zhe; Liu, Yongfeng; Li, Mengjie; Li, Congli*; Xue, Song Blind Quality Assessment Method to Evaluate Cloud Removal Performance of Aerial Image
182: Yi, Xiao*; Song, Yonghong; Zhang, Yuanlin Enhanced Darknet53 Combine MLFPN Based Real-time Defect Detection in Steel Surface
183: kang, huang*; Shi, Jun; Zhang, Gaofeng; Xu, Benzhu; Zheng, Liping D-CrossLinkNet for Automatic Road Extraction from Aerial Imagery
192: Hu, Zhongyi* Adaptive Model Updating Correlation Filter Tracker with Feature Fusion
194: Peng, Shenhui*; Song, Li; Ling, Jun; Xie, Rong; Xu, Song; Li, Lin A Deep Tracking and Segmentation Approach for Soccer Videos Visual Effects
195: Wang, Jingpu*; Lin, Youquan; Long, Zhuang; Guo, Jie Towards More Robust Detection for small and densely arranged ships in SAR Image
196: Zhang, Wei; Mao, Yaobin*; Han, Yi SLPNet: Towards End-to-end Car License Plate Detection and Recognition Using Lightweight CNN
197: Duan, Lijuan; Feng, Xuan; Chen, Jie*; Xu, Fan An Automated Method with Feature Pyramid Encoder and Dual-Path Decoder for Nuclei Segmentation
198:Li, Yang*; Wang, Jiabao; Miao, Zhuang; Wang, Jixiao; Zhang, Rui Training Wide Residual Hashing from Scratch
201:Qu, Yan*; Deng, Weihong; Hu, Jiani H-AT: Hybrid Attention Transfer for Knowledge Distillation
209:Wang, Wei; Wen, Zhijie*; Ma, Liyan; Ying, Shihui Multi-Metric Joint Discrimination Network for Few-shot Classification
211:Meng, Xuyang*; Fan, Chunxiao ; Ming, Yue; Zhang, Runqing; Zhao, Panzi MD-ST: Monocular Depth Estimation Based on Spatio-Temporal Correlation Features
217:xie, fei*; Wang, Ning; yao, yucong; Yang, Wankou; Zhang, Kaihua; Liu, Bo Hierarchical Representations with Discriminative Meta-filters in Dual Path Network for Tracking
241:Ding, Hao; Wu, Songsong*; Tang, Hao; Wu, Fei; Gao, Guangwei; Xiao-Yuan, Jing Cross-View Image Synthesis with Deformable Convolution and Attention Mechanism
243:Zheng, Hanfeng*; Di, Huijun; Han, Yaohang; Gong, Jianwei TriSpaSurf: A Triple-View Outline Guided 3D Surface Reconstruction of Vehicles from Sparse Point Cloud
246:Liu, Lei*; Wang, Kangkan; Yang, Jian 3D Human Body Shape and Pose Estimation from Depth Image
251:Zhu, Ting; Xia, Siyu*; Bian, Zhangxing; Lu, Changsheng Highlight Removal in Facial Images
259:Guo, Xiaodong; Weng, Yang* Deep Dependency Network for Multi-Label Text Classification
261:Yang, Jianhua*; Huang, Yan; Huang, Linjiang; Wang, Yunbo; Ma, Zhanyu; Wang, Liang Global Context Enhanced Multi-modal Fusion for Referring Image Segmentation
270:Shen, Yue; Zhao, Haoran; Sun, Xin*; Zhang, Yu; Dong, Junyu Underwater Enhancement Model via Reverse Dark Channel Prior
289:Shao, Jinxin; Hu, Yutao; Liu, Zhen; Ma, Teli; Zhang, Baochang* Improving Backbones Performance by Complex Architectures
291:Cheng, Xu*; Li, Enlu; Fu, Zhangjie Residual Attention SiameseRPN for Visual Tracking
305:shuojin, yang* Inception Parallel Attention Network for Small Object Detection in Remote Sensing Images
307:Wang, Fangyu*; wang, zhenyu; Xie, Xuemei; Shi, Guangming A Multi-level Equilibrium Clustering Approach for Unsupervised Person Re-identification
319:PU, LEI*; Feng, Xinxi; Hou, Zhi-qiang; Yu, Wang-sheng; zha, yufei; Jiao, Zhiqiang MHASiam: Mixed High-order Attention Siamese Network for Real-time Visual Tracking
325:wang, qiannan; zhu, zhaoyan; Liang, Xuefeng*; Huiwen, Shi; cao, pu Deep relevance feature clustering for discovering visual representation of tourism destination
336:Li, Hongsheng; Zhu, Guangming*; Zhang, Liang; Song, Juan; Shen, Peiyi Graph-Temporal LSTM Networks for Skeleton-Based Action Recognition
345:Lu, Simeng; Huang, Shen; Zhang, Sunny Yun; Zheng, Xiujuan; Miao, Danmin; Wang, Jiajun*; Chi, Zheru Detection of high-risk depression groups based on eye-tracking data
355:Wang, Jinping; Lian, Zhichao* A Novel Unsupervised Hashing Method for Image Retrieval Based on K-reciprocal Nearest Neighbors
370:Li, desheng*; Lu, yuwu; Wang, wenjing Canonical Correlation Cross-domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation
379:Hu, Jungle*; Zhou, Yue Cross-modality Person ReID with Maximum Intra-class Triplet Loss
386:Wen, Zonghui; Shu, Zhenqiu*; You, Congzhe; Zhang, Yunmeng; Wu, Xiao-Jun Locally Consistent Constrained Concept Factorization with Lp Smoothness for Image Representation
396:Ni, Qingzhan; Wang, Chenxing*; Da, Feipeng Branch Information Correction Network for Human Pose Estimation
406:Ding, Yutong; Hu, Xiuqing; He, Yuqing*; Liu, Mingqi; Wang, Saijie Cloud detection algorithm using advanced fully convolutional neural networks in FY3D-MERSI imagery
409:Huang, Shangfeng*; Xia, Qiming; Lin, Yanhao; Lian, HaiYan; Wang, Zongyue; Cai, GuoRong; Su, Jinhe Multi-Layer Pointpillars:Multi-Layer Feature Abstraction for Object detection from Point Cloud
426:Li, Zeyuan; Wang, Jianzong*; Qu, Xiaoyang; Xiao, Jing 3D Point Cloud Segmentation for Complex Structure Based on PointSIFT
430:Suman, Xia*; Cheng, Cheng; haoyuan, wang; Xuguang, Wang Gradient analysis of loss function based on system balance
453:Zhang, Min*; Hou, Wenjing; Zhang, Lei; Xu, Xiaomin; Feng, Jun Completely Blind Image Quality Assessment with Visual Saliency Modulated Multi-Feature Collaboration
455:Lin, Zhenkai*; 郑, 飞; Ding, Jianpei; 金屏, 李 Blood flow velocity detection of nailfold microcirculation based on spatiotemporal analysis
466:Wang, Junfeng; Liu, Fan*; Zhang, Tao Pavement Crack Detection using Attention U-net with Multiple Sources
467:Zhang, Jinxia* A Robust Automatic Method for Removing Projective Distortion of Photovoltaic Modules from Close Shot Images